Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Partizánska 1057, 069 01 Snina

 

O Z N Á M E N I E

 

Vážení  klienti, zákonní zástupcovia, učitelia, kolegovia,

na základe Usmernenia k organizácii a podmienkam prevádzky zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre šk.r. 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR - je CPPPaP Snina v 

ZELENEJ FÁZE.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v zariadení nevyskytlo žiadne podozrivé dieťa či zamestnanec na ochorenie Covid -19.

Upozorňujeme, že klientov na diagnostiku objednávame podľa aktuálnej úrovne Alert (výstražného) systému a manuálu odporúčaní pre školu(zelená, oranžová, červená fáza)

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na tel.číslach:

0911 552 145 - riaditeľka CPPPaP/správca budovy, 057 /758 3720 - sociálny pracovník, alebo e-mailom  ( kontakty na našej stránke)

 

___________________________________________________________ ­­­­­­

Pred vstupom do CPPPaP si pripravte:

 • všetky požadované podklady ku diagnostike (tlačivá, správy...)
 • vlastné modré pero
 • obyčajnú ceruzku
 • zabezpečte horné cesty dýchacie rúškom
 • upozorňujeme, že do priestorov poradne môže vstúpiť len klient a jeden jeho zákonný zástupca

 


 Následne:

 • je potrebné podpísať “Vyhlásenie návštevníka CPPPaP Snina o bezinfekčnosti“
 • Vám i dieťaťu bude odmeraná telesná teplota
 • vykonaná bude dezinfekcia rúk (bude zabezpečená CPPPaP ), prípadne môžete použiť rukavice

 

Nevyhnutné je rešpektovať pokyny zamestnancov CPPPaP:

 • opustiť priestory CPPPaP  po započatí diagnostiky, alebo počkať  v čakárni
 • v priestoroch CPPPaP eliminovať pohyb a kontakt s okolím
 • v prípade, že budete v čakárni so svojim dieťaťom – zdržiavať sa v spoločnej blízkosti
 • v prípade potreby používať len  vyhradené hygienické zariadenie, používať jednorázové papierové utierky a zahadzovať ich do na to určených košov
 • Prosíme Vás tiež o dôsledné dodržiavanie pokynov od zamestnancov CPPPaP.

 

Ďakujeme.

 

                                                                                                                            Mgr. Stella Lajtárová

                                                                                                                       poverená vedením CPPPaP

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov