Podľa § 8d ods. 6 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu je každý správca povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na register ponúkaného majetku štátu: www.ropk.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov