Oblasť prevencie bola súčasťou činnosti odborných zamestnancov CPP v Snine už od vzniku zariadenia v novembri 1996. Preventívne aktivity mohli byť realizované v rozsahu a intenzite v takej akej boli realizované aj vďaka finančným dotáciám z grantov. Uvádzame stručný prehľad projektov, ktoré boli odbornými zamestnancami vypracované a realizované.

Rok

Názov projektu dotovaného Protidrogovým fondom

Suma v EUR

 2013

 Eliminovanie porúch správania u detí mladšieho školského veku v ZŠ okresu Snina

Práca s deťmi, pracovné semináre s učiteľkami, stretnutia s rodičmi

 1230,00

2006-2008

Zlepšenie systému karierového poradenstva u žiakov ZŠ okresu Snina

Vypracovanie a realizácia programu kariérového poradenstva u všetkých žiakov 7-mych až 9-tych ročníkov ZS v okrese Snina, výcvik k programu u výchovných poradcov ZS

48028,28

2007

Začať včas, pracovať systematicky, nerezignovať

Skupinové stretnutia u žiakov 1. stupňa ZS s poruchami učenia a správania, ich rodičov a pedagógov

813,25

2004

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v MŠ

Priebežné vzdelávanie učiteliek MŠ — koordinátoriek pre prevenciu v MS v spolupráci s MPC Prešov

1461,36

2004

Netrestajte ma za to, za čo nemôžem

Skupinové stretnutia u žiakov 1. stupňa ZS s poruchami správania a ich rodičov, zážitkové učenie.

1875,46

2004

Som tvojim priateľom

Priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie v ZS okresu Snina v spolupráci s MPC Prešov (pokročilí)

1493,73

2004

Dospievanie - čas malín nezrelých III.

Rovesníčke skupiny (Peer program) — pokračovanie 2.

1825,67

2003

Chceme pomáhať, ale nevieme ako na to

Odborné vzdelávanie, výcvik zamestnancov Zariadenia

sociálnych služieb Nádej v Snine

663,88

2003

Dospievanie — čas malín nezrelých II.

Rovesníčke skupiny (Peer program) — pokračovanie 1.

1726,08

2002

Viem povedať nie, poviem to aj tebe

 vzdelávanie koordinátorov prevencie v ZS okresu Snina v spolupráci s MPC Prešov (začiatočníci)

995,82

2002

Dospievanie - čas malín nezrelých

Rovesníčke skupiny (Peer program)

597,49

2001

V klube nie si sám

Realizácia klubové; činnosti, a zriadenie klubovne v PPP pre účely pravidelnej klubovej činnosti

1493,73

2001

Primárna prevencia porúch správania u deti na 1. stupni ZŠ

Skupinové stretnutia u žiakov 1. stupňa ZŠ s poruchami správania, zážitkové učenie

730,27

1999

Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností a psychohygiena učiteľa a žiaka

Ďalšie vzdelávanie výchovných poradcov ZS okresu Snina v spolupráci s MPC Prešov.

1327,76

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov