SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU 

za 1. polrok 2022 v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov

       
Názov školy/ŠZ: CPP Snina  
IČO: 37945050    
       
p.č. predmet zákazky celková hodnota zákazky
 s  DPH v €
identifikácia dodávateľa
      ŽIADNE ZÁKAZKY

 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU        

za 2. polrok 2022 v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov

       
Názov školy/ŠZ: CPP Snina  
IČO: 37945050    
       
p.č. predmet zákazky celková hodnota zákazky
 s  DPH v €
identifikácia dodávateľa
1. SNOEZELEN -  zriadenie relaxačnej miestnosti  12999,90

3lobit s.r.o.

Jégého 5

821 08 Bratislava 

 


Vypracoval:  Mária Starcová

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka

V Snine, dňa 25.01.2023

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov