Názov zmluvy Číslo Celková hodnota Suma s DPH/bez DPH Druhá zmluvná strana Adresa druhej zmluvnej strany IČO druhej zmluvnej strany Objednávateľ Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
Zmluva o dielo č. 1/2013/1 1/2013/1 128 s DPH Božena Bognerová Pčolinská 1410, 069 01 Snina   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 22.01.2013 24.01.2013
Kolektívna zmluva na rok 2013       OZPŠaV pri CPPPaP Snina Partizánska 1057, 069 01 Snina   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 22.01.2013 24.01.2013
Nájomná zmluva č. 01/N/2013 uzatvorená podľa zákona NR SR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 01/N/2013   s DPH Bc. Jana Šimčišinová - VOLOĎA TATTOO STUDIO Partizánska 1834/26, 069 01 Snina 46888799 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 28.01.2013 25.03.2013
Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 1/2013 270 s DPH Ing. Jozef Galanda Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 04.02.2013 25.03.2013
Zmluva o dielo č. 2/2013 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 2/2013   s DPH Free West s.r.o. Študentská 2046/39, 069 01 Snina 46956638 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 25.03.2013 25.03.2013
Zmluva na dodávku a montáž plastových okien uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 3/2013   s DPH Ing. Ján Čabala Generála Svobodu 2770, 069 01 Snina 37004956 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 02.04.2013 03.04.2013
Dodatok k zmluve č. 1/V/2010/2 o výpožičke nebytových priestorov 1/V/2010/2   s DPH SR-Správa katastra Prešov Konštantínova 6, 080 01 Prešov 37870173 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 22.04.2013 30.06.2013
Dodatok k zmluve č. 1/V/2010/2 o výpožičke nebytových priestorov 1/V/2010/2   s DPH SR-Správa katastra Prešov Konštantínova 6, 080 01 Prešov 37870173 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina 22.04.2013 30.06.2013

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov