VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
CPPPaP Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky


CPPPaP, ako verejný obstarávate!' v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina".


1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina
Sídlo: Partizánska 1057, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Mandzáková, riaditeľka
IČO: 37945050
DIČ: 202 193 0328
Internetová stránka: http://cpppapsnina.eu


2.    Identifikácia realizátora zákazky s nízkou hodnotou:
Názov: Slovenské centrum obstarávania Sídlo: Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice IČO: 42260515
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Ďurkovičová, Mgr. Roman Zaťko Telefón: 0914 322 930, 0911 803 105 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


3.    Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- verejný obstarávate!' odporúča, aby predmet správy obsahoval heslo súťaže - „Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina".


4.    Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Petra Ďurkovičová, Mgr. Roman Zaťko


5.    Predmet obstarávania:
Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina".
Predmetom zákazkyje odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP v Snine.
Verejný obstarávate!' umožňuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, ktorú je možné vykonať po dohovore s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa: PaedDr. Mária Mandzáková, na tel. čísle: 057 / 758 3721, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Všetky bližšie informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.


Upozornenie:
V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými
výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

6.    Zákazka sa delí na časti: NIE
Druh zákazky: stavebná práca
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce

7.    Výsledok verejného obstarávania: Zmluva o dielo

8.    Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpodkladaná hodnota zákazky: 60 177,70 € bez DPH

9.    Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nieje platcom DPH, na skutočnosť, že nieje platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH".

10.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: CPPPaP Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina
Termín začatia prác: momentom odovzdania staveniska, ktoré sa uskutoční do 72 hod. odo dňa nabudnutia účinnosti zmluvy o dielo
Termín dodania je najneskôr do 10 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.

11.    Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: irelevantné

12.    Financovanie predmetu zákazky:
Vlastné zdroje verejného obstarávateľa.

13.    Lehota na predloženie ponuky: 30.05.2019 do 10:00 hod.

14.    Spôsob predloženia ponuky:
elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

15.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované podľa stanovených kritérií na základe najnižšej ceny. Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: Uchádzač, ktorého celková cena za daný logický celok bude po vyhodnotení ponúk najnižšia, sa umiestni na 1. mieste. Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači zostupne podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny ich ponuky za predmet zákazky. V prípade rovnosti cenových ponúk predložených
do súťaže na predmet zákazky sa rozhodujúcim kritériom stane termín predloženia ponuky, t.j. úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil svoju ponuku do súťaže ako prvý.

16.    Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky, napr.:
a.    Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá - odporúčanie predloženia.
b.    Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy).
c.    Ocenený výkaz výmer podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
d.    Zmluva o dielo - vyplnený návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3 tejto výzvy), podpísaný (v prípade emailového doručenia ponuky naskenovaný s podpisom).
Variantné riešenia: neumožňuje sa.

17.    Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávate!' sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní.
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávate!' sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

18.    Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné.

19.    Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2019

20.    Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Petra Ďurkovičová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 0914 322 930

21.    Všeobecné obchodné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného uchádzača na každý logický celok samostatne.
Práce budú fakturované až po ukončení a odovzdaní stavebných prác bez vád a nedorobkov a na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa, resp. osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác. Ak má súpis prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
Platba bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek bez DPH a s DPH. 
Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH aj tieto údaje:
a)    označenie faktúry a jej číslo,
b)    názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c)    číslo objednávky,
d)    označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
e)    dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
f)    cena fakturovaných prác
g)    náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu.28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db),
h)    pečiatku a podpis vystavovateľa.
Neoodeliteľnú prílohu faktúry tvorí:
a)    súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa, resp. osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác
b)    zakreslenie/nákres skutkového stavu po realizácii prác
c)    doklad o funkčnej skúške (ak je nevyhnutná), revízne správy.

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-    Ponuky predložené uchádzačmi sa budú vyhodnocovať v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
-    Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávate!' oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu všetkým uchádzačom.
-    Verejný obstarávate!' v prípade vyskytnutia závažných okolností bude postupovať v zmysle § 57 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
-    Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
-    Návrh uchádzača na plnenie kritérií
-    Projektová dokumentácia/rozpočet projektu
-    Zmluva o dielo
-    Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
-    Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. S úctou,

Mgr. Petra Ďurkovičová
Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania

 

Celé znenie výzvy si prečítajte v dokumente nižšie:

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) - Centrum Snina.pdf

Obsahuje prílohy:

-    Návrh uchádzača na plnenie kritérií
-    Projektová dokumentácia/rozpočet projektu
-    Zmluva o dielo
-    Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Editovateľné prílohy k výzve:

ROZPOČET - rekonštrukcia strechy (slepý).xlsx

PRÍLOHA Č. 1 a Príloha č. 2 - CPPPaP Snina.docx

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov