Výzva na predkladanie ponúk

zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby


Dodávka elektrickej energie

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

Partizánska 1057, Snina

Sídlo: Partizánska 1057, 069 01 Snina
Zastúpený: Mgr. Stella Lajtárová, riaditeľka
IČO: 37945050
DIČ: 2021930328
IČ DPH: SK2021930328
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová, tel: +421 911 545 482, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva na dodávku elektrickej energie

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Partizánska 1057 06901 Snina

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 36 mesiacov na adrese Partizánska 1057, Snina, vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v odbernom mieste a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu
zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prenosovej distribučnej sústavy (PDS).
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam
a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z.
o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z.).

Ročná predpokladaná spotreba: 95 300 kWh
Adresa odberného miesta: Partizánska 1057, Snina
Číslo odberného miesta: 597911
Požadovaná rezerva ± 10 %
OM - EIC kód: 24ZVS0000001124P
Distribučná sadzba: VN VSDS
Napäťová úroveň: VN
Typ merania: A

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09310000-5 - Elektrická energia

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za
podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 44 538,35 EUR bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má
právo neprijať ju.

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 01.01.2021 – 31.12.2023.

9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom systému https://www.e-lena.sk v lehote na
predkladanie ponúk.


Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.11.2020 o 10,00 hod.
Všetky ponuky, ktoré budú doručené do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk na adresu, uvedenú v predošlej vete, budú zaradené do vyhodnotenia.


Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo
českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh zmluvy; ten verejnému obstarávateľovi predkladá len
úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť
zmluvu, bude na predloženie návrhu zmluvy a na rokovanie o zmluvných podmienkach a uzavretie zmluvy
vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. v poradí.

V tejto výzve a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

10. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak
u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11
zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.

Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:

a) Uchádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a súčasne má oprávnenie na
podnikanie v energetike. Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie
požadovaných dokladov: u právnických osôb napr. výpis z Obchodného registra, u fyzických osôb napr.
výpis zo Živnostenského registra a tiež kópia povolenia na podnikanie v energetike.
b) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku
účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
V prípade, ak by uchádzač nesplní uvedené podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčený.

11. Obsah ponuky
Uchádzač predloží v ponuke minimálne tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti:
- aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky
- doklad o oprávnení na podnikanie v energetike
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
c) Návrh na plnenie kritérií
d) čestné vyhlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej distribučnej zmluvy, s uvedením čísla a dátumu
uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy
na vymedzenom území vo vzťahu k odber

Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom písomne,
prostredníctvom systému www.e-lena-sk.

15. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená alebo ak najnižšia cena presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.


Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.


V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania preukáže, že bude nevyhnutné predĺžiť lehotu viazanosti
ponúk, bude verejný obstarávateľ o tejto skutočnosti a o novej lehote viazanosti ponúk informovať uchádzačov.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný aj počas tejto predĺženej lehoty viazanosti ponuky.


Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk, sa záujemcom nevracajú. Zostávajú verejnému obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie z verejného
obstarávania.

16. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020

17. Dátum, miesto a podpis

v Snine, dňa 03.11.2020


Mgr. Stella Lajtárová, riaditeľka
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánska 1057, Snina

 

18. Prílohy
A. Obchodné podmienky
B. Návrh na plnenie kritérií

 

Celé znenie výzvy si prečítajte v dokumente nižšie:

Výzva na predloženie ponuky.pdf

 

Obsahuje prílohy:

-    Výzva na predkladanie ponúk (str. 1-4)

-    Obchodné podmienky (str. 5) 

-    Návrh na plnenie kritérií (str. 6)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov