PONUKOVÝ LIST

Odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov ZŠ II.st. na šk.r. 2023/2024

 

Prednášky, besedy, zážitkové aktivity

 • CYKLUS INTERAKTÍVNYCH BESIED

      ŠIKANOVANIE

      NÁSTRAHY INTERNETU - KYBERŠIKANA

      ZÁŠKOLÁCTVO, TULÁCTVO, ÚTTEKY Z DOMOVA, KRÁDEŽE

      VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

      LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

      VZŤAHY NAŠE KAŽDODENNÉ

      primárna prevencia sociálno-patologických javov

      vhodné pre žiakov ZŠ a SŠ, trvanie programu 6x 2 vyučovacie hodiny, 1-2x/mes

 

 • DUŠEVNÉ ZDRAVIE

podpora duševného zdravia, prevencia suicidálneho a rizikového správania, duševné ochorenia

vhodné pre žiakov 8.a 9. roč. a žiakov gymnázií

 

 • VĎAČNOSŤ – ako protektívny faktor duševného zdravia

prednáška spojená so sebaskúsenostnou aktivitou a premietaním prezentácie, videá a diskusia

 

 • KULT TELA

Problematika porúch príjmu potravy (anorexia, bulímia), prejavy a následky porúch, novodobé problémy v stravovaní a vnímaní tela (ortorexia, bigorexia a iné)

Vhodné pre žiakov 8.a 9.roč., a žiakov gymnázií

 

 • VZŤAHY, LÁSKA, PRIATEĽSTVO

Prednáška a beseda so žiakmi na tému vytvárania, udržania partnerských a priateľských vzťahov

 

 • VZŤAHY, LÁSKA, SEXUALITA

Prednáška/beseda so žiakmi vyšších ročníkov na tému vytvárania, udržania partnerských vzťahov a prevencie rizikového sexuálneho správania

 

 • EFEKTÍVNE UČENIE / UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE

Štýly, stratégie učenia sa, psychohygiena, vhodný čas a prostredie na učenie

 

 • STRES, TRÉMA A ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE

Stres a jeho príčiny, prejavy stresu, stratégie zvládania záťažových situácií

 

 • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

Informácie o trestnom čine obchodovania s ľuďmi, druhy, formy, možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí

 

 • NEMAJ TRÉMU Z EXTRÉMU

prevencia rasovej, náboženskej a inej diskriminácie

 

 • ŠKOLA KONČÍ A ČO ĎALEJ? / JA A MOJE BUDÚCE POVOLANIE

sebapoznanie vo vzťahu k budúcemu povolaniu, možnosti sebarealizácie prostredníctvom mojej profesie, podľa akých kritérií si vybrať profesiu

 

 • ĽUDSKÉ PRÁVA/PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ

informácie o základných ľudských právach, o tom, že každý máme práva ale z nich vyplývajú aj povinnosti, špecifické zameranie na práva detí a ich povinnosti

 

 • ŠIKANOVANIE a KYBERŠIKANOVANIE

Problematika šikanovania, jej formy, prejavy a dôsledky, možnosti riešenia a prevencia šikanovania

 

 

 • REALIZÁCIA BESIED SO ŽIAKMI FORMOU ANONYMNEJ SCHRÁNKY DOVERY K ROZNORODEJ PROBLEMATIKE PODĽA ZÁUJMU ŽIAKOV, ŠTUDENTOV, PRÍPADNE UČITEĽA

 

Programy: krátkodobé

 • SPOLU NÁM JE V TRIEDE FAJN – vlastný program

Program je zameraný na rozvoj osobnosti (sociálnych a emocionálnych kompetencií) žiakov a na budovanie pozitívnych, kooperatívnych vzťahov v triede, na zlepšenie atmosféry v triede, komunikácie medzi žiakmi, riešenie konfliktov, rešpektovanie autority a pod.

Schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy

Úspešné riešenie sociálnych problémov, konštruktívne riešenie konfliktov

Poznanie emócií, regulácia adekvátne vyjadrenie emócií (sebakontrola, sebavyjadrenie)

Stmeľovacie aktivity pre žiakov

3x2 vyučovacie hodiny

pre žiakov 2.stupňa ZŠ – 6., 7. roč. a pre žiakovo osemročných gymnázií

 

 • PREVENTÍVNY PROGRAM ZAMERANÝ NA RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH VO VZŤAHU K SEBAPONÍMANIU A BODY IMIDŽU

Akreditovaný program s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý reflektuje odporúčania, kde sa školám odporúča zaradiť preventívne aktivity zamerané na sebaponímanie a Body Image, t.j. na poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia, obezita, ale aj na sebapoškodzovanie a nadmerné cvičenie v upravenej podobe je možné ho realizovať aj pre žiakov stredných škôl a štvorročných gymnázií Preventívny program sa zameriava na vlastné vnímanie svojho tela a sebahodnotenie (ideálne a reálne ja) ako aj na vnímanie krásy a získanie uvedomenia spoločných prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom. Program teda prispieva k nadobudnutiu kritického myslenia v oblasti vplyvu médií na body imidž Vhodný pre žiakov 7.-9. roč. alebo žiakov osemročných gymnázií

Min. 3x2 vyučovacie hodiny

 

 • PREVENCIA A ELIMINÁCIA AGRESIVITY  A ŠIKANOVANIA V ŠK. PROSTREDÍ

 pre ucelené školské kolektívy - žiaci II. stupňa ZŠ, žiaci SŠ

 po 2 spojené vyučovacie hodiny (rozsah trvania programu podľa dohody s triednym učiteľom)

 primárna a sekundárna prevencia sociálno – patologických javov, prevencia agresivity a šikanovania

 

 • STMEĽOVACÍ PROGRAM

práce so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

pre ucelené školské kolektívy, pre žiakov.ZŠ, SŠ ; 4-8 vyučovacích hodín (podľa dohody s tr. učiteľom)

primárna prevencia sociálno – patologických javov, prevencia agresivity a šikanovania, prevencia rizikového správania

 

 • ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANA

teoretické vstupy do problematiky (prezentácie), premietanie videospotov, práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci II. stupňa ZŠ

4-6 vyučovacích hodín (resp. 3x2 vyučovacie hodiny)

 

 • NÁSTRAHY INTERNETU A KYBERŠIKANA

teoretické vstupy do problematiky formou prezentácie, premietanie animovaných videospotov, práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ; 3-4 vyučovacie hodiny

 

 • EMKA TO VIE (projekt mediálnej výchovy)

práca so skupinou, premietanie video spotov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií

žiaci 4.-5. roč. ZŠ; 2x2 vyučovacie hodiny

 

 • NIE JE OBCHOD AKO OBCHOD

práca so skupinou, brainstorming, premietanie prezentácie, videofilmu, videospotov,  diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci SŠ; 4 vyučovacie hodiny (resp. 2x2 vyučovacie hodiny)

 

 • NEMAJ TRÉMU Z EXTRÉMU – (informáciami proti extrémizmu)

práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácii,teoretické vstupy so problematiky prostredníctvom premietania prezentácií, práca s hudobnými nahrávkami

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci SŠ

3x2 vyučovacie hodiny

 

 • PARTNERSKÉ VZŤAHY A SEXUALITA (výchova k manželstvu a rodičovstvu)

práca so skupinou, individuálna a skupinová práca žiakov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci 1.-2.roč. SŠ ; 3x2 vyučovacie hodiny

prevencia sociálno – patologických javov, prevencia sexuálneho zneužívania, prevencia predčasného zahájenia sexuálneho života

 

 • AIDS – VÝCHOVA KA ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

práca so skupinou, individuálna a skupinová práca žiakov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci SŠ ; 2x2 vyučovacie hodiny

prevencia sociálno – patologických javov, prevencia pohlavných chorob, prevencia sexuálneho zneužívania, prevencia predčasného zahájenia sexuálneho života, prevencia drogových závislostí

 

 • AKO SA BRÁNIŤ PROTI DROGÁM A PREDCHÁDZAŤ ZÁVISLOSTIAM

práca so skupinou, brainstorming, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 5.-9. roč. ZŠ, SŠ

2x2 vyučovacie hodiny (v prípade výskytu ťažkostí s drogami 3x2 vyučovacie hodiny)

 

 • SOCIOMETRICKÉ MERANIA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

skupinové administrovanie sociometrického testu, dotazníka

žiaci ZŠ, žiaci SŠ (potrebný súhlas zákonných zástupcov všetkých žiakov školskej triedy); 1 vyuč. hod.

                   

Programy: dlhodobé

 • AKO ZLEPŠIŤ VZŤAHY V NAŠEJ TRIEDE

dlhodobý stmeľovací program osobnostnej a sociálnej výchovy pre školské kolektívy formou práce v skupinách, zážitkového učenia, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

pre ucelené školské kolektívy - žiaci II. stupňa ZŠ, žiaci SŠ; 16x2 vyučovacie hodiny (minimálne trvanie - 32 hodín)

 primárna a sekundárna prevencia sociálno – patologických javov, prevencia agresivity a šikanovania a kyberšikanovania

 

 • VÝCHOVNÝ PROGRAM PRÁCE S POTENCIONÁLNYMI OBEŤAMI ŠIKANOVANIA

práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností rizikové skupiny žiakov 5.-6, ročníkov ZŠ, ktoré majú „dispozície“ stať sa obeťami agresora (potrebný súhlas zákonných zástupcov, žiak sa stáva klientom centra)

20 stretnutí, každé stretnutie trvá 90 minút (realizované v klubovni CPP Snina)

primárna prevencia šikanovania, prevencia rizikového správania

 

 • NEHEJTUJ.sk (multimediálny projekt)

práca so skupinou, zážitkové učenie, práca s videofilmami

 žiaci ZŠ, žiaci SŠ; 10x2 vyučovacích hodín (je možné realizovať rôzne témy aj jednotlivo)

prevencia rasizmu, netolerancie, kyberšikanovania, sexuálneho zneužitia

 

 • VIEME, ŽE...  program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života

práca so skupinou, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci . 7.-9. roč. ZŠ, žiaci 1.-2.roč. SŠ, 1.-7. r. žiakov  gymnázií s osemročným štúdiom

18 lekcii (9x2 vyučovacie hodiny)

 

 • PEER - ROVESNÍCKY PROGRAM

 vyškolenie  rovesníkov – peer aktivistov pre pozitívne vplývaniena svojich spolužiakov, rovesníkov (látkové a nelátkové závislosti, zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie voľného času)

dlhodobý program pre vybranú skupinu žiakov

vybraní žiaci – prirodzené autority, akceptované skupinou, pozitívne vzory z 8.ročníka ZŠ, kvarty 8 - ročného gymnázia (na báze dobrovoľnosti); 18x2vyučovacie hodiny

 

•          DysCom SK

počítačový program je určený  deťom v MŠ, žiakom ZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie

program ponúka tri základné oblasti podpory: čítanie, písanie, rozvoj zrakového vnímania

 

Programy: adaptačné

 • ADAPTAČNÝ KURZ PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

práce so školskou triedou, zážitkové učenie, diskusie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych a učebných zručností, premietanie videospotov

pre ucelené školské kolektívy – žiaci 5.roč. ZŠ

4 vyučovacie hodiny (resp. 2x2 vyučovacie hodiny)

 

 • ADAPTAČNÝ PROGRAM – vlastný program

cieľom programu je pomôcť účastníkom adaptovať sa na nový stupeň vzdelávania – oboznámiť účastníkov programu zo spôsobmi efektívneho učenia sa, možnosťami a  technikami zvládania stresu a záťažových situácií, lepšie spoznať svojich spolužiakov a tým harmonizovať a rozvíjať pozitívne vzťahy v kolektíve účastníkov programu

Program vhodný pre žiakov 5.-tych ročníkov (1.ročníkov osemročných gymnázií) a 1.ročníkov stredných škôl.; 3x2 vyučovacie hodiny

 

Klubová činnosť

Forma realizácie: zážitkové aktivity pre školské kolektívy realizované v klubovni CPP Snina

Rozsah stretnutia: 45-90 min.          

Témy:

zážitkové aktivity k rôznym témam v rámci medzinárodných a svetových dni vyhlasovaných UNESCO, OSN, WHO – aktivity pravidelne každoročne realizujú odborný zamestnanci centra k problematike sociálno – patologických javov (fajčenie, alkohol a iné drogy, obchodovanie s ľuďmi,AIDS, ľudské práva, rasizmus, xenofóbia, intolerancia, diskriminácia a extrémizmus, kyberšikanovanie)

-  interaktívne besedy spojené s premietaním videofilmov (k rôznym témam podľa požiadaviek ZŠ a SŠ a cieľovej skupiny)

 

Aktivity pre pedagógov

 • Vzdelávanie pre koordinátorov prevencie podľa potrieb a požiadaviek koordinátorov formou skupinových pracovných stretnutí a seminárov realizovaných v CPP Snina
 • Odborná a supervízna činnosť pre koordinátorov prevencie

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov