SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU 

za 1. polrok 2023 v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov

       
Názov školy/ŠZ: CPP Snina  
IČO: 37945050    
       
p.č. predmet zákazky celková hodnota zákazky
 s  DPH v €
identifikácia dodávateľa
      ŽIADNE ZÁKAZKY
       
       
Vypracoval:  Mária Starcová    
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka
V Snine dňa 20.07.2023    
    

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU   

za 2. polrok 2023 v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov

       
Názov školy/ŠZ: CPP Snina  
IČO: 37945050    
       
p.č. predmet zákazky celková hodnota zákazky
 s  DPH v €
identifikácia dodávateľa
      ŽIADNE ZÁKAZKY
Vypracoval:  Mária Starcová    
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka
V Snine dňa 30.01.2024    

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov