Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov za IV. štvrťrok 2020

 

 

P.č

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača, sídlo podnikania

Hodnota zákazky v € s DPH

1.

Dodávka elektrickej energie

Magna energia a.s.,
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

46 495,74

 


Vypracoval: Ing. Dávid Jankaj

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka

 

V Snine, dňa 15.01.2021

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov