PONUKOVÝ LIST

odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov SŠ na šk.r. 2023/2024

 

Prednášky, Besedy

 • CYKLUS INTERAKTÍVNYCH BESIED

      ŠIKANOVANIE

      NÁSTRAHY INTERNETU - KYBERŠIKANA

      ZÁŠKOLÁCTVO, TULÁCTVO, ÚTEKY Z DOMOVA, KRÁDEŽE

      VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

      LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

      VZŤAHY NAŠE KAŽDODENNÉ

primárna prevencia sociálno-patologických javov

vhodné pre žiakov ZŠ a SŠ, trvanie programu 6x 2 vyučovacie hodiny, 1-2x/mes.

 

 • DUŠEVNÉ ZDRAVIE

      podpora duševného zdravia, prevencia suicidálneho a rizikového správania, duševné ochorenia

                  vhodné pre žiakov 8.a 9. roč. a žiakov gymnázií

 

 • VĎAČNOSŤ – ako protektívny faktor duševného zdravia

      prednáška spojená so sebaskúsenostnou aktivitou a premietaním prezentácie, videá a diskusia

 

 • KULT TELA

problematika porúch príjmu potravy (anorexia, bulímia), prejavy a následky porúch, novodobé problémy v stravovaní a vnímaní tela (ortorexia, bigorexia a iné)

Vhodné pre žiakov 8.a 9.roč., a žiakov gymnázií

 

 • VZŤAHY, LÁSKA, PRIATEĽSTVO

prednáška a beseda so žiakmi na tému vytvárania, udržania partnerských a priateľských vzťahov

 

 • VZŤAHY, LÁSKA, SEXUALITA

prednáška/beseda so žiakmi vyšších ročníkov na tému vytvárania, udržania partnerských vzťahov a prevencie rizikového sexuálneho správania

 

 • EFEKTÍVNE UČENIE

štýly, stratégie učenia sa, psychohygiena, vhodný čas a prostredie na učenie

 

 • STRES, TRÉMA A ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE

stres a jeho príčiny, prejavy stresu, stratégie zvládania záťažových situácií

 

 • MATURITA ĽAVOU ZADNOU – stres, tréma a zvládanie záťaže pred maturitou

Čo je to stres, ako so stresom pracovať, ako rozvíjať zvládacie stratégie, ako predchádzať extrémnemu stresu, ako zvládnuť písomné maturity a ústne skúšky, relaxačné techniky

Prednáška spojená so zážitkovými aktivitami

 

 • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

informácie o trestnom čine obchodovania s ľuďmi, druhy, formy, možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí

 

 • NEMAJ TRÉMU Z EXTRÉMU

prevencia rasovej, náboženskej a inej diskriminácie

 

 • ŠKOLA KONČÍ A ČO ĎALEJ?

sebapoznanie vo vzťahu k budúcemu povolaniu, možnosti sebarealizácie prostredníctvom mojej profesie, podľa akých kritérií si vybrať profesiu

 

KRITICKÉ MYSLENIE – čo to je a ako ho rozvíjať?

 • Prednáška spojená so zážitkovými aktivitami pre žiakov 1., 2.roč. gymnázia

 

Programy: krátkodobé

 • PREVENCIA A ELIMINÁCIA AGRESIVITY A ŠIKANOVANIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

zmierňovať agresívne prejavy u žiakov, optimalizovať vzťahy medzi nimi, zvyšovať u nich toleranciu, sebavedomie a schopnosť zdravého sebapresadzovania, eliminovanie a prevencia šikanovania

práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

pre ucelené školské kolektívy - žiaci II. stupňa ZŠ, žiaci SŠ

po 2 spojené vyučovacie hodiny (rozsah trvania programu podľa dohody s triednym učiteľom)

primárna a sekundárna prevencia sociálno – patologických javov, prevencia agresivity a šikanovania

 

 • NEMAJ TRÉMU Z EXTRÉMU – (informáciami proti extrémizmu)

práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácii,teoretické vstupy so problematiky prostredníctvom premietania prezentácií, práca s hudobnými nahrávkami

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci SŠ

3x2 vyučovacie hodiny

 

 • PARTNERSKÉ VZŤAHY A SEXUALITA (výchova k manželstvu a rodičovstvu)

práca so skupinou, individuálna a skupinová práca žiakov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci 1.-2.roč. SŠ ; 3x2 vyučovacie hodiny

prevencia sociálno – patologických javov, prevencia sexuálneho zneužívania, prevencia predčasného zahájenia sexuálneho života

 

 • AIDS – VÝCHOVA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

práca so skupinou, individuálna a skupinová práca žiakov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci 9. roč. ZŠ, žiaci SŠ ; 2x2 vyučovacie hodiny

prevencia sociálno – patologických javov, prevencia pohlavných chorob, prevencia sexuálneho zneužívania, prevencia predčasného zahájenia sexuálneho života, prevencia drogových závislostí

 

 • SOCIOMETRICKÉ MERANIA V ŠKOLSKÝCH KOLEKTÍVOCH

skupinové administrovanie sociometrického testu, dotazníka

žiaci ZŠ, žiaci SŠ (potrebný súhlas zákonných zástupcov všetkých žiakov školskej triedy); 1 vyuč. hod.

 

 • DUŠEVNÉ ZDRAVIE V OBDOBÍ ADOLESCENCIE

študenti 2. ročníka SŠ; 4 - 6 vyuč. hodín

 

 • AKÍ SME ? SME RÔZNI ALE ROZUMIEME SI

žiaci 2. ročníka SŠ ; 4 - 6 vyuč. hodín                  

 

Programy: dlhodobé

 • CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI

práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií

žiaci ZŠ a 8-ročných gymnázií vo veku od 12 do 15 rokov; 10x2 vyučovacie hodiny

primárna prevencia drogových závislostí

 

 • AKO ZLEPŠIŤ VZŤAHY V NAŠEJ TRIEDE

dlhodobý stmeľovací program osobnostnej a sociálnej výchovy pre školské kolektívy formou práce v skupinách, zážitkového učenia, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

pre ucelené školské kolektívy - žiaci II. stupňa ZŠ, žiaci SŠ; 16x2 vyučovacie hodiny (minimálne trvanie - 32 hodín)

 primárna a sekundárna prevencia sociálno – patologických javov, prevencia agresivity a šikanovania a kyberšikanovania

 

 • PEER - ROVESNÍCKY PROGRAM

 vyškolenie  rovesníkov – peer aktivistov pre pozitívne vplývaniena svojich spolužiakov, rovesníkov (látkové a nelátkové závislosti, zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie voľného času)

dlhodobý program pre vybranú skupinu žiakov

vybraní žiaci – prirodzené autority, akceptované skupinou, pozitívne vzory z 8.ročníka ZŠ, kvarty 8 - ročného gymnázia (na báze dobrovoľnosti); 18x2vyučovacie hodiny

 

 • NEHEJTUJ.sk (multimediálny projekt)

práca so skupinou, zážitkové učenie, práca s videofilmami

žiaci ZŠ, žiaci SŠ; 10x2 vyučovacích hodín (je možné realizovať rôzne témy aj jednotlivo)

prevencia rasizmu, netolerancie, kyberšikanovania, sexuálneho zneužitia

 

 • VIEME, ŽE...  program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života

práca so skupinou, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností

žiaci . 7.-9. roč. ZŠ, žiaci 1.-2.roč. SŠ, 1.-7. r. žiakov  gymnázií s osemročným štúdiom

18 lekcii (9x2 vyučovacie hodiny)

 

 • PREVETNÍVNY PROGRAM K VOĽBE POVOLANIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV SŠ

 

Programy:adaptačné

 • ADAPTAČNÝ PROGRAM – vlastný program

cieľom programu je pomôcť účastníkom adaptovať sa na nový stupeň vzdelávania – oboznámiť účastníkov programu zo spôsobmi efektívneho učenia sa, možnosťami a  technikami zvládania stresu a záťažových situácií, lepšie spoznať svojich spolužiakov a tým harmonizovať a rozvíjať pozitívne vzťahy v kolektíve účastníkov programu

Program vhodný pre žiakov  1.ročníkov osemročných gymnázií a 1.ročníkov stredných škôl.

3x2 vyučovacie hodiny

 

Klubová činnosť

zážitkové aktivity pre školské kolektívy realizované v klubovni CPP Snina;  45-90 min.         

k rôznym témam v rámci medzinárodných a svetových dni vyhlasovaných UNESCO, OSN, WHO – aktivity pravidelne každoročne realizujú odborný zamestnanci centra k problematike sociálno – patologických javov (fajčenie, alkohol a iné drogy, obchodovanie s ľuďmi, AIDS, ľudské práva, rasizmus, xenofóbia, intolerancia, diskriminácia a extrémizmus, kyberšikanovanie) interaktívne besedy spojené s premietaním videofilmov (k rôznym témam podľa požiadaviek ZŠ a SŠ a cieľovej skupiny)

 

Aktivity pre pedagógov

 • Vzdelávanie pre koordinátorov prevencie podľa potrieb a požiadaviek koordinátorov formou skupinových pracovných stretnutí a seminárov realizovaných v CPP Snina
 • Odborná a supervízna činnosť pre koordinátorov prevencie

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov