PONUKOVÝ LIST

odborných aktivít pre rodičov a deti MŠ na šk.r. 2018/2019

 

  • ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ

kognitívna, emocionálna sociálna zrelosť ako predpoklad úspešného nástupu do školy (prednáška pre rodičov predškolákov)

  • VZŤAH RODIČ - DIEŤA

            efektívna komunikácia medzi rodičom a dieťaťom ako prevencia problémov v správaní (pre rodičov predškolákov)

  • ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

            prednáška pre rodičov predškolákov spojená s diskusiou kedy je dieťa pripravené na nástup do školy, ako mu môžeme pomôcť, čo si všímať, kritériá školskej spôsobilosti

  • RODIČOVSTVO – KRÁSNA, ALE NÁROČNÁ CESTA

            Prednáška pre rodičov o základných princípoch výchovy spojená s diskusiou

  • DysCom SK

           počítačový program je určený  deťom v MŠ, žiakom ZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí   pre potreby úspešnej komunikácie program ponúka tri základné oblasti podpory: čítanie, písanie, rozvoj zrakového vnímania

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 762 4297

sekretariát CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov