PONUKOVÝ LIST

odborných aktivít pre rodičov a deti MŠ na šk.r. 2023/2024

 

  • ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ

kognitívna, emocionálna sociálna zrelosť ako predpoklad úspešného nástupu do školy (prednáška pre rodičov predškolákov)

 

  • VZŤAH RODIČ - DIEŤA

efektívna komunikácia medzi rodičom a dieťaťom ako prevencia problémov v správaní (pre rodičov predškolákov)

 

  • ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

prednáška pre rodičov predškolákov spojená s diskusiou kedy je dieťa pripravené na nástup do školy, ako mu môžeme pomôcť, čo si všímať, kritériá školskej spôsobilosti

 

  • RODIČOVSTVO – KRÁSNA, ALE NÁROČNÁ CESTA

prednáška pre rodičov o základných princípoch výchovy spojená s diskusiou

 

  • DysCom SK

počítačový program je určený  deťom v MŠ, žiakom ZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí   pre potreby úspešnej komunikácie program ponúka tri základné oblasti podpory: čítanie, písanie, rozvoj zrakového vnímania

 

  • Pripravujeme: Stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou MAXÍK

program MAXÍK je určený pre deti od 5 rokov, ktoré sa pripravujú na vstup do školy  pre deti s odloženou školskou dochádzkou pre malých školákov, ktorým sa v čítaní,        písaní a počítaní veľmi nedarí  v individuálnom stimulačnom programe  sú realizované činnosti, v ktorých  je rovnomerne posilňovaná zložka motorická, percepčná i grafomotorická

 

 

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov