Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. štvrťrok 2021

 

 

P.č

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača, sídlo podnikania

Hodnota zákazky v € s DPH

1.

     

 


Vypracoval: Ing. Dávid Jankaj

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka

 

V Snine, dňa 15.01.2021

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov