PONUKOVÝ LIST

Odborných aktivít v oblasti prevencie pre žiakov ZŠ I.st. na šk.r. 2023/2024

 

 • RECEPT NA DOBRÉHO KAMARÁTA

ako byť dobrým kamarátom, ako si nájsť priateľov, porozumenie, empatia a prosociálne správanie zážitková aktivita pre žiakov I. stupňa ZŠ

 

 • RIZIKÁ INTERNETU

prevencia rizikového správania na internete, rizikové správanie spojené s mobilom a inými technológiami (Rozprávky Ovce) Diskriminácia na internete, šikanovanie, nadväzovanie nevhodných vzťahov, zneužitie informácii na internete, internet si pamätá, závislosť na počítačových hrách a mobile vhodné pre žiakov 1.stupňa základných škôl (3.,4.- ročník) ako prevencia, pre starších žiakov (2.stupeň ZŠ) ho možno použiť ako prevenciu ale aj ako reflexiu ich nevhodného správania

Programy: krátkodobé

 

 • ZÁCHRANÁRIK (projekt mediálnej výchovy)

rozvíjať prosociálne správanie u žiakov, zvýšiť informovanosť a právne vedomie žiakov práca so skupinou, premietanie video spotov, skupinové diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, hranie rolí žiaci 1. ročníkov ZŠ; 2x2 vyučovacie hodiny

 

 • OVCE.sk  (projekt mediálnej výchovy)

zvýšiť informovanosť žiakov o problematike kyberšikanovania,naučiť ich zmysluplne, bezpečne a zodpovedne využívať moderné komunikačné  technológie premietanie animovaných videospotov, práca so skupinou, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií žiaci I. stupňa ZŠ ; 3-4 vyučovacie hodiny

 

 • EMKA TO VIE (projekt mediálnej výchovy)

práca so skupinou, premietanie video spotov, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií žiaci 4.-5. roč. ZŠ; 2x2 vyučovacie hodiny prevencia šikanovania, kyberšikanovania, záškoláctva, tuláctva, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi

 

 • DROGY - ČO S TÝM ?

zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov o problematike látkových a nelátkových závislostí, poznať riziká spojené s užívaním drog, vedieť odolať tlaku rovesníkov práca so skupinou, brainstorming, diskusie, zážitkové učenie, riešenie modelových situácií, nácvik sociálnych zručností žiaci 3.-4. roč. ZŠ; 3x2 vyučovacie hodiny

 

 • STIMULÁCIA A ROZVOJ PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV

žiaci nultého ročníka a I. st. ZŠ; 4 - 6 vyuč. hodín

 

Programy: dlhodobé

 

 • CESTA POZITÍVNEJ ZMENY (rovesnícky program)

situačné a inscenačné metódy, techniky asertívnej komunikácie, nácvik komunikačných zručností, diskusia, brainstorming, sebapoznávacie a sebahodnotiace aktivity,

hraní rol žiaci 4. ročníka ZŠ (výberová skupina žiakov, možnosť realizácie aj s uceleným školským kolektívom) 10 stretnutí (10x2 vyučovacie hodiny)

 

 • TRÉNING SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ AKO METÓDA PREVENCIE PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA DETÍ

skupinové poradenstvo pre deti s poruchami správania, práca so skupinou, zážitkové učenie s prvkami arteterapie, nácvik sociálnych zručností, riešenie modelových a praktických situácií zo života žiakov, skupinové diskusie, brainstroming, hranie rol, sebapoznávacie a sebahodnotiace aktivity žiaci 2.-4. ročníka ZŠ (výberová skupina žiakov s poruchami správania v ZŠ (potrebný súhlas zákonných zástupcov, žiak sa stáva klientom centra); 6-9 žiakov dlhodobý intenzívny program 1x týždenne po 2 vyučovacie hodiny realizovaný priebežne počas  šk. roka v klubovni CPP Snina

10 stretnutí (12x2 vyučovacie hodiny)

sekundárna prevencia problémového správania detí mladšieho školského veku, prevencia rizikového správania, náprava rôznych špecifických problémov, prevencia sociálno – patologických javov

 

 • DysCom SK

počítačový program je určený  deťom v MŠ, žiakom ZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.

program ponúka tri základné oblasti podpory: čítanie, písanie, rozvoj zrakového vnímania

 

Klubová činnosť

 Forma realizácie: zážitkové aktivity pre školské kolektívy realizované v klubovni CPP Snina

Rozsah stretnutia: 45-90 min.          

Témy:

zážitkové aktivity k rôznym témam v rámci medzinárodných a svetových dni vyhlasovaných UNESCO, OSN, WHO – aktivity pravidelne každoročne realizujú odborný zamestnanci centra k problematike sociálno – patologických javov (fajčenie, alkohol a iné drogy, obchodovanie s ľuďmi, AIDS, ľudské práva, rasizmus, xenofóbia, intolerancia, diskriminácia a extrémizmus, kyberšikanovanie)

interaktívne besedy spojené s premietaním videofilmov (k rôznym témam podľa požiadaviek ZŠ a SŠ a cieľovej skupiny)

 

Aktivity pre pedagógov

 • Vzdelávanie pre koordinátorov prevencie podľa potrieb a požiadaviek koordinátorov formou skupinových pracovných stretnutí a seminárov realizovaných v CPP Snina
 • Odborná a supervízna činnosť pre koordinátorov prevencie

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov